اینورتر خورشیدی هیبریدی سه فاز
ماژول آلمان Infineon IGBT
تراشه های ریزپردازنده DSP نسل جدید آمریکا
12 سال خود طراحی و نوآوری برد مدار، فناوری ثبت اختراع
اینورتر خورشیدی هیبریدی سه فاز
ماژول آلمان Infineon IGBT
تراشه های ریزپردازنده DSP نسل جدید آمریکا
12 سال خود طراحی و نوآوری برد مدار، فناوری ثبت اختراع
اینورتر خورشیدی هیبریدی سه فاز
ماژول آلمان Infineon IGBT
تراشه های ریزپردازنده DSP نسل جدید آمریکا
12 سال خود طراحی و نوآوری برد مدار، فناوری ثبت اختراع
اینورتر خورشیدی هیبریدی سه فاز
ماژول آلمان Infineon IGBT
تراشه های ریزپردازنده DSP نسل جدید آمریکا
12 سال خود طراحی و نوآوری برد مدار، فناوری ثبت اختراع
اینورتر خورشیدی هیبریدی سه فاز
ماژول آلمان Infineon IGBT
تراشه های ریزپردازنده DSP نسل جدید آمریکا
12 سال خود طراحی و نوآوری برد مدار، فناوری ثبت اختراع
اینورتر خورشیدی هیبریدی سه فاز
ماژول آلمان Infineon IGBT
تراشه های ریزپردازنده DSP نسل جدید آمریکا
12 سال خود طراحی و نوآوری برد مدار، فناوری ثبت اختراع
آخرین قیمت را دریافت می کنید؟ ما در اسرع وقت (ظرف 12 ساعت) پاسخ خواهیم داد